top of page

วิธีการสอบใบขับขี่แบบใหม่ ปี 2555

คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตขับรถ
หลักฐานประกอบคำขอ
 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

 2. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)

 

 

 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

 2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา

 3. ไม่มีอาการตาบอดสี

 

 

 

ขั้นตอนการยื่นเอกสารและการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

 

  ช่วงบ่าย สอบภาคทฤษฏีและสอบขับรถท่าปฏิบัติ

  สอบทฤษฏีมี 50 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง ต้องถูกมากกว่า 45 ข้อ เป็นอย่างต่ำถึงจะผ่านการสอบ

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

ก ​) ผู้เข้ารับการทดสอบต้องขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่ม ขับรถต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น

ข) ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทาง และห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร

ค) กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุด หรือขอบล้อสำหรับรถที่ไม่มีกันชนหน้า ต้องไม่ล้ำจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั้นไม่เกิน 1 เมตร

ง) ต้องไม่ขับรถขึ้นหรือเบียดขอบทาง

 

 

  ท่าที่ 2  การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

ก) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยแนวเส้นที่กำหนด หรือหลักที่ตั้งไว้ในแนวตรงขนานกัน 2 แนว มีความยาวประมาณ 10 - 12 เมตร หลักแต่ละหลักในแนวเดียวกันมีระยะห่าง 1.5 เมตร ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้าง และบวกเพิ่มอีกข้างละ 0.5 เมตร

ข) ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก ล้ำเส้นหรือล้ำแนวที่กำหนด

ค) ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังได้เพียงครั้งเดียว

ง) เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ท่าที่ 3  การขับรถถอยหลังเข้าจอด และออกจากช่องด้านซ้าย

ก) ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย ซึ่งประกอบด้วยหลัก เส้น หรือแนวเส้นที่กำหนด หากเป็นหลักต้องไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว้างเท่ากับความกว้างของรถ รวมกระจกมองข้าง บวกเพิ่มอีกข้างละ 0.5 เมตร ความยาวของช่องจอดเท่ากับ ความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 2.5 เมตร

ข) ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ ขับรถถอยหลังเข้าจอด จนกระทั่งขับรถออกจากช่องว่างด้านซ้าย ต้องเข้าเกียร์ หรือเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง

ค) ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก ล้ำเส้น หรือล้ำแนวเส้นที่กำหนด

ง) ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลัก เส้น หรือแนวที่กำหนดด้านซ้าย โดยไม่เบียดหลัก ขอบทาง ทับเส้น หรือทับแนวเส้นที่กำหนด

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ     ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 ดังนี้

 

 

 

  ช่วงเช้า

 1. ยื่นเอกสารคำขอพร้อมหลักฐานประกอบ

 2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

 • ทดสอบตาบอดสี ให้ดูสีเขียว สีแดงและสีเหลืองจากเครื่องทดสอบ หรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมขนส่ง โดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตา ระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด 3 ครั้ง หากอ่านถูกต้องสองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

 • ทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 - 3.50 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

 • ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้าย และด้านขวาเป็นมุมกว้างข้างละ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

 •  ทดสอบปฏิกิริยา โดยให้ผู้ทดสอบทำการทดสอบความสามารถในการใช้เบรคเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรคได้ในระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 เมตร สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

  3.  เข้ารับการอบรมการภาคทฤษฏี เวลา 8:30 - 12:30

 

bottom of page