top of page

รายละเอียดหลักสูตร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
หลักสูตรมาตรฐาน
 • หลักสูตรสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน 15 ชม. : 5,500 บาท

(เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน ทางโรงเรียนจะสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ฝึกฝนและทดสอบท่าปฏิบัติที่สนามฝึก ตลอดจนพาออกถนนใหญ่ และนักเรียนสามารถสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย

 

    หมายเหตุ : สอบถามอัตราการค่าเรียนในรอบพิเศษ รอบเช้า 06.15-08.15 และ รอบกลางคืน 18.00-20.00 ได้ที่เบอร์ 063-882-4885 หรือ 063-248-4758

 

 • หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 4 ชม. : 500 บาท

(เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมภาคทฤษฎีเพื่อไปสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สำนักงานขนส่งจังหวัดโดยทางโรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันในวันอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

 

 • หลักสูตรต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล(ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี) 200 บาท   

 • มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ทั้งการออกตัวรถ การถอยหลังอย่างถูกต้อง การหยุดรถอย่างนุ่มนวล การจอดรถในที่คับขัน การบังคับรถในทางโค้ง และการขับรถค้างบนสะพานสูง

 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้พวงมาลัย เบรค เกียร์ และอื่น ๆ ที่เป็นพื้นฐานการขับรถยนต์

 • มีความรู้เรื่องกฏจราจร สัญญาณไฟจราจร และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ได้รับการฝึกฝนและทดสอบท่าปฏิบัติที่ใช้สอบที่สนามฝึก เพื่อให้เกิดความชำนาญ และความพร้อมก่อนการสอบจริงที่กรมการขนส่งทางบก

 • มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ มารยาทในการขับรถ รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุ

 • นักเรียนสามารถระบุเวลาเรียนได้ตามความสะดวก โดยสามารถจองเวลาเรียนล่วงหน้า ณ วันสมัครเรียน หรือทางโทรศัพท์ เบอร์ 063-882-4885 หรือ 063-248-4758

 • ภาคปฏิบัติจะมีการเรียนครั้งละ 2 ชม. เรียนได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30 น. และ รอบพิเศษ (รอบเช้า) 06.15-08.15 และ รอบพิเศษ(กลางคืน) 18.00-20.00 และ เรามีไฟสนามสำหรับการสอนในรอบพิเศษนี้

 • ทางโรงเรียนจะนับจำนวนชม.เรียนตามวันที่นักเรียนมาเรียนจริง

 • ถ้าวันไหนนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อนัดวันเรียนชดเชย หากนักเรียนไม่แจ้งล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะนับเป็นชั่วโมงเรียน

 • กรุณานำรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ และบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระเบียบการสอน

ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาการรับรองโรงเรียนสอนขับรถส่วนกลางได้กำหนดหลักสูตรมาตรฐานสำหรับโรงเรียนสอนขับรถไว้ดังนี้

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์

มีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ก. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ข. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ค. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

 

ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ก. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

 • การตรวจเช็ครถประจำวัน

 • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร

 • การควบคุมและบังคับรถยนต์ให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ

 • การใช้คลัทช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง

 • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง

 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

ข. การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

 • การขับรถเดินหน้าและการหยุดรถเทียบทางเท้า

 • การควบคุมความเร็วรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในโค้งรูปตัวเอส)

 • การกลับรถทางแคบ

 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง

 • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่างๆ

 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง

 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา

 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา

 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา

 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา

 • การหยุดรถ และการจอดรถ และการออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน

 • การหยุดรถบนทางราบ

 • การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ค. การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

ตารางเรียนภาคปฏิบัติ นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ครั้งละ 2 ชม. ดังนี้

 

 

รอบเช้า

(พิเศษ)

06:15-08:15

10:35-12:35

08:30-10:30

รอบเช้า

13:30-15:30

รอบบ่าย

15:35-17:35

รอบพิเศษ

(กลางคืน)

18:00-20:00

bottom of page